fr en nl Flux rss
Bienvenue 
Conditions générales

De algemene voorwaarden werden bijgewerkt op 17/01/2012

De algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveringen, overdrachten van werken en documenten die Isopix commercialiseert en dit wanneer het gaat om een overeenkomst, een online- of een offline-transactie..

In alle geval zal de versie die op het internet gepubliceerd is, primeren op de papieren versie en is die dus de enige die in overweging wordt genomen. Indien de vertaalde versies van de onderhavige algemene voorwaarden elkaar tegenspreken, primeert de Franse versie van de tekst.

Als u de onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van de website Isopix.

1.  Definities

(a) document : een werk origineel of afgeleid, op gelijk welke drager, digitaal of analogisch, met name onder de vorm van tekening(en), tekst(en), beeld(en) of film(s) ; (b) afgebeelde derden : personen die voorkomen op de documenten en hun rechthebbenden; (c) inbewaringgeving : terbeschikkingstelling van documenten aan de klant voor een periode van 15 dagen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord aan de overeengekomen voorwaarden door de vennootschap; (d) gebruik van een document : reproductie of mededeling van het document in de zin van de wetgeving inzake auteursrecht ; (e) vennootschap : Isopix.

2.   Reglementering

Het gebruik van documenten is onderworpen aan het Belgisch positief recht en de geldende internationale verdragen inzake auteursrecht.

3.   Toepassing

Huidige algemene voorwaarden regelen alle verhoudingen tussen de vennootschap en de klant vanaf de mededeling van de huidige algemene voorwaarden tot de toegang tot de website van de vennootschap.

De bepalingen van een bestelling aan de vennootschap, die in strijd zouden zijn met - / of een element zouden toevoegen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, worden door de vennootschap niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van de vennootschap.

In geen geval kan de verwijzing naar de bestelbon, de uitdrukkelijke of de stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden van de klant op de factuur door de vennootschap met zich meebrengen.

4.   Artistieke eigendom - naamtekening

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, verleent de vennootschap slechts gebruikslicenties van haar werken. De auteur of zijn rechthebbenden en/of de vennootschap behouden de materiële en intellectuele eigendom van de documenten met inbegrip van de morele rechten. Ingeval de drager specifiek in rekening wordt gebracht en aan de vennootschap wordt betaald, wordt de materiële eigendom van de drager aan de klant overgedragen. De intellectuele rechten van eigendom, met inbegrip van de morele rechten, worden niet overgedragen en blijven eigendom van de auteur of zijn rechthebbenden en/of de vennootschap. In dat geval, behoudens andersluidend schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst, wordt het tentoonstellingsrecht voor het werk ook niet overgedragen aan de klant.

De naam van de auteur en deze van de vennootschap moeten op een leesbare wijze vermeld worden op elke reproductie, voorstelling of verspreiding van de documenten op straffe van een vergoeding die de vennootschap zich voorbehoudt op te eisen. Deze vergoeding is gelijk aan het verschuldigd bedrag voor de gebruikslicentie van elk document, met een minimumvergoeding van 130,00 euros. De documenten waarvoor alleen een gebruikslicentie toegestaan werd, moeten na gebruik aan de vennootschap terugbezorgd worden.

De klant verbindt zich ertoe alle digitale of analogische kopieën van het document, die hij zou gemaakt hebben buiten het toegestane gebruik van de inbewaringgeving, te vernietigen.

5.   Overdracht

De rechten, die voortvloeien uit de aan de klant toegestane licentie, zijn persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht.

In geen geval mogen de documenten van de vennootschap aan derden overgedragen worden of door derden gebruikt worden zonder voorafgaand uitdrukkelijke of schriftelijke toestemming van de vennootschap. De klant zal ter verantwoording geroepen worden voor alle door de licentie niet toegelaten gebruikmakingen.

6.   Licenties, overdracht van rechten, prijsschalen en verrechtvaardiging

Noch de afgifte noch het bezitten van een document veronderstellen of vermoeden een overdracht of een licentie van rechten. Elk reproductie of gebruik van documenten kan slechts gebeuren met de voorafgaande toestemming van de vennootschap.

De gebruikslicentie voor een document is strikt beperkt tot hetgeen overeengekomen is (de oplage, het formaat, het territorium, de drager, enz...). Behoudens andersluidend, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de vennootschap, is het recht om een document tentoon te stellen steeds uitgesloten. De gebruikslicentie behelst geenszins een stilzwijgende toestemming om in de toekomst het document opnieuw te gebruiken. Ingeval van hergebruiken van het document strijdig met het huidig artikel of met artikel 4, lid 3 van de huidige algemene voorwaarden, kan de klant geen beroep doen op de door de vennootschap toegestane waarborg zoals bedongen onder artikel 8 van de huidige algemene voorwaarden.

De tarieven en barema’s van de licenties of overdrachten worden schriftelijk (e-mail of fax inbegrepen) of telefonisch ten voorlopige titel vastgesteld. Zij zijn zonder vooropzeg vatbaar voor wijziging, zelfs gedurende de uitvoering van de overeenkomst op grond van wisselkoersschommelingen of van een wijziging van het overeengekomen gebruik.

De klant verbindt zich ertoe binnen de maand na de datum van facturatie een reeks bewijsstukken van het overeengekomen gebruik ter inzage op te sturen ten einde hun overeenstemming met de voorwaarden van de licentie door de vennootschap te laten onderzoeken.

7.   Exclusiviteit

Een gebruikslicentie wordt nooit exclusief toegestaan. Wanneer exclusiviteit wordt overwogen in welke vorm ook, moet zij het voorwerp uitmaken van een bijkomende, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst en van het voldoen van de uitzonderingstarieven, verschillend van de basistarieven.

8.   Waarborg

De vennootschap garandeert de klant dat alle personen, die op de documenten voorkomen, toestemming gegeven hebben voor de reproductie van de documenten. Deze toestemming is echter algemeen en heeft betrekking op de reproductie van het document in het kader van artikelen van algemene informatie en binnen de normale gebruiksomstandigheden.

Deze algemene toestemming van de vennootschap staat geenszins toe om de documenten buiten hun gegeven context te gebruiken, te weten door ze te gebruiken ter illustratie van een andere gebeurtenis dan diegene die op het beeld weergegeven wordt of met een ander onderschrift dan datgene dat vermeld wordt onder het door de vennootschap bezorgd document. De klant dient een bijzondere, voorafgaand aan de publicatie, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de afgebeelde derden te bekomen voor iedere bijzondere gebruikmaking, anders dan ter illustratie van artikelen van algemene informatie, zoals reclame of advertentie of wanneer het document buiten context gebruikt wordt. In geen geval maakt de voorafgaande afgifte van de documenten aan de klant een bijzondere toestemming uit.

Niettegenstaande de algemene of bijzondere toestemming dient de klant, voorafgaand aan de publicatie, de bijzondere, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vennootschap of van de afgebeelde derden te bekomen wanneer het document bestemd is om gevoelige onderwerpen zoals privé-leven, seksualiteit, godsdienst, zware of kleine criminaliteit, toestanden die het teken kunnen zijn van één of meerdere stigma’s, of van een beroep onderworpen aan deontologische regels, enz... te illustreren. Opdat deze toestemming volmaakt weze, dient de klant bovendien vooraf aan de vennootschap de definitieve paginaschikking, het onderschrift en de geïllustreerde tekst overgemaakt te hebben. In geen geval betekent de voorafgaande afgifte van de documenten aan de klant een bijzondere toestemming.

De klant dient in elk geval de afgebeelde personen onherkenbaar te maken (blinddoektechniek, pixels enz...) wanneer het document gebruikt wordt ter illustratie van gevoelige onderwerpen, behalve indien voorafgaandelijk aan de publicatie, een bijzondere, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vennootschap of van de afgebeelde derde werd verkregen om de documenten ongewijzigd zoals geleverd door de vennootschap, te publiceren.

Niettegenstaande een algemene of een bijzondere toestemming, is het gebruikelijk in deze materie (context van de foto’s, enz.), dat de klant, voorafgaand aan de publicatie, op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze de bijzondere toestemming van derden bekomt, wanneer het document een bekende persoon betreft (zoals bijvoorbeeld : een sportsman, een acteur, een politicus, enz.) en het op een geposeerde foto slaat. In geen geval maakt de voorafgaande afgifte van het document aan de klant een bijzondere toestemming uit. Daar het in dit beroep niet gebruikelijk is dat de vennootschap licenties krijgt vanwege de titelhouders van voorgestelde werken (gebouwen, voorwerpen, artistieke voorwerpen, logo ‘s, merken, enz...), waarborgt de vennootschap alleen het recht om het document dat de voorgestelde werken afbeeldt binnen de limieten op de vermogensrechten van de auteur te gebruiken.

De klant dient zich dus ervan te vergewissen dat het voorziene gebruik zich binnen deze limieten bevindt en zoniet de gebruikstoestemming rechtstreeks bij de houder van de auteursrechten te bekomen. Een voorafgaandelijke afgifte van een document aan een klant door de vennootschap betekent nooit een bijzondere toestemming.

Rekening houdend met de miljoenen beelden en documenten die ons worden toegestuurd door externe leveranciers en dewelke automatisch op onze site gepubliceerd worden, is het mogelijk dat sommige legendes onvolledig of onjuist zijn. Deze teksten en legendes dienen dus steeds gecontroleerd te worden door de klant voor elke vorm van gebruik. De juistheid van deze informatie valt buiten de reikwijdte van onze garantie.

9.   Aansprakelijkheid

De klant is verplicht het originele document te eerbiedigen en het te gebruiken zonder de integriteit, de vorm, de kleuren, het concept te wijzigen, zelfs niet door de context van de gebruikmaking, behoudens wat artikel 8 bepaalt in verband met de anonimiteit van de afgebeelde personen.

10. Teruggave en bewaarrecht

De klant verplicht zich de documenten in perfecte staat (bijvoorbeeld : niet losgemaakte of gedemonteerde diapositieven en diapositieven waarvan de zegels niet verbroken zijn), uiterlijk 15 dagen na de datum van afgifte die op de verzendingsnota vermeld wordt terug te geven, behoudens andere door de vennootschap toegestane termijn, en mits naleving van artikel 4.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de bewaarrechten verschuldigd vanaf de datum die voorzien is voor de teruggave van de documenten. Deze rechten bedragen 12,50 euros per document en per week vertraging, onder voorbehoud van het recht van de vennootschap om een omvangrijkere schade te bewijzen en een vergoeding voor te eisen.

De schuldplicht van de opzoekingkosten of de bewaarrechten of de kosten met betrekking tot de inzage of de inbewaringgeving van de documenten brengt geen overdracht of licentie van rechten aan de klant met zich mee.

11. Termijnen

De termijnen worden door de vennootschap ter informatie medegedeeld. Geen enkele vertraging zal aan de klant het recht geven op ook maar enige vermindering, herroeping, vergoeding of annulering.

12. Vervoer, beschadiging of verlies van documenten

De inbewaringgeving vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar de klant de documenten opneemt en er het aantal en de staat van nagaat. Deze laatste worden geacht juist te zijn, behoudens andersluidende door de klant op het ogenblijk van de opname geuite opmerkingen.

Wanneer de klant de documenten niet zelf kan komen afhalen en aan de vennootschap vraagt om het vervoer te organiseren, worden de documenten vervoerd op kosten en op eigen risico van de klant ; de vennootschap wijst elke aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging af.

Het aantal en de staat van de documenten zijn in ieder geval geacht juist te zijn bij hun aankomst. De klant verbindt zich ertoe binnen de toegestane termijn en op eigen verantwoordelijkheid de documenten ongeschonden tijdens de openingsuren van de vennootschap ofwel per aangetekende zending, ofwel per transporteur, ofwel per koerier terug te bezorgen.

Het is de klant verboden de beschadigde documenten zelf of door anderen te laten herstellen ; zij worden uitsluitend door de vennootschap hersteld op kosten van de klant. Wanneer het document beschadigd is, aangetast, niet teruggegeven na drie maanden of definitief verloren is, is de klant buiten de bewaarrechten een minimum forfaitaire vergoeding van 1.500,00 euros per origineel document of 250,00 eurosper afschrift verschuldigd, onverminderd het recht van de vennootschap om rechtstreeks of onrechtstreeks een grotere schade aan te tonen en een vergoeding te eisen. Deze vergoeding komt bovenop de bewaarrechten en wordt niet gelijk gesteld met een overdracht of een licentie van rechten.

Elk verloren maar later teruggevonden document dient imperatief aan de vennootschap terugbezorgd te worden ; de vennootschap kan beslissen tot een terugbetaling van de forfaitaire vergoeding, in dat geval verminderd met de reeds door de vennootschap aangegane kosten ter vervanging van het document. De klant verbindt zich ertoe zich tegen deze risico’s te verzekeren, die, indien ze voorvallen, onmiddellijk bovenvermelde schuldvergoeding oplegt.

13. Niet toegelaten gebruikmakingen

Ingeval van niet-toegelaten, ongeoorloofde of gebruikmakingen in strijd met de rechten van de vennootschap (reproductie van documenten voor een door de licentie niet toegelaten gebruik, publicatie zonder leesbare naamsvermelding van de auteur of de vennootschap, niet toegelaten wijziging enz...), behoudt de vennootschap zich het recht voor om gerechtelijke vervolgingen in te stellen, met name op grond van namaking. Elk niet toegelaten gebruik geeft aanleiding tot een minimale schuldvergoeding van 200% van de licentietarieven met als minimum een bedrag van 125,00 €, onder voorbehoud van het recht van de vennootschap om een aanzienlijkere schade te bewijzen.

14. Facturatie - betaling

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap binnen de op de voorzijde van de factuur vermelde termijn of op één van de op de facturen specifiek vermelde bankrekeningen. Vanaf deze vervaldag worden de sommen die van rechtswege verschuldigd blijven zonder ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlinterest van 1% per maand. In dit geval wordt het verschuldigd saldo automatisch verhoogd met 20% met als minimum een bedrag van 65,00 euros om de administratiekosten van de vennootschap te dekken.

15. Annulering door de klant

Wanneer de klant de transactie annuleert of eenzijdig beslist de in licentie gegeven documenten niet te gebruiken, is hij in ieder geval minimum 50% van het bedrag van de toepasselijke tarieven en/of de voorziene tarieven verschuldigd (rekening houdend met onder andere het creatieve werk of andere werkzaamheden die de vennootschap reeds heeft verschaft en de exploitatiebeperkingen die de vennootschap reeds heeft uitgevoerd), onder voorbehoud van het recht van de vennootschap om de tegenwaarde van alle reeds geleverde diensten of reeds uitgevoerde prestaties op te eisen.

16. Door het auteursrecht niet gedekte documenten

Gezien het omvangrijk aandeel van diensten die in de prestaties van de vennootschap begrepen zijn en een vergoeding rechtvaardigen, verbindt de klant zich contractueel om als werk te beschouwen, in de zin van de auteursrechtenwetgeving, alle beelden, foto’s, tekeningen of teksten, zelfs niet originelen, die hem werden toevertrouwd, als origineel te beschouwen onafhankelijk van specifieke opzoekingkosten die in rekening kunnen gebracht worden bij bepaalde opdrachten. Daarom aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de wetgeving inzake auteursrecht toegepast wordt op iedere beeld, foto, tekening of tekst in zijn bewaring gegeven. De klant verbindt er zich derhalve toe de voorgeschreven reglementering inzake reproductierecht en mededelingsrecht na te leven.

17. Publicatie en inwerkingstreding van de algemene voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden worden op het Internet bekendgemaakt en aan de klanten medegedeeld.

Zij treden in werking op 03/01/2011 en vervangen de voorgaande algemene voorwaarden. Huidige algemene voorwaarden blijven in werking tot de volgende wijziging. In zijn beroepshoedanigheid, is de klant gehouden zich geregeld in te lichten over de actualisering van de algemene voorwaarden door de Internet site van de vennootschap te raadplegen : www.isopix.be/terms_NL.aspx.

In ieder geval, gaat de op Internet gepubliceerde versie boven de papierversie en wordt zij als de enige die in aanmerking zal genomen worden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, geldt de franstalige versie als de juiste.

18. Gebruik van de website

U gebruikt de website en de afbeeldingen op eigen risico. Het bedrijf kan, omwille van technische aanpassingen, de uurregelingen en werking wijzigen en zelfs onmogelijk maken.
U beschikt niet over de mogelijkheid om eisen te stellen over de beschikbaarheid van de website.


Binnen de limieten die door de wet worden voorzien, kan het bedrijf in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die al dan niet kan worden voorzien, gebaseerd op klachten zoals over vertragingen, problemen met de transmissie, de snelheid van de transmissie of de toegang, onbeschikbaarheid van de volledige of gedeeltelijke afbeeldingen, het schrappen van afbeeldingen of dossiers, fouten, 'informaticabugs', kwaliteitsverlies van beelden, ongeacht de fundering van de klacht.

In geen enkel geval zal het totaalbedrag van de aansprakelijkheid van het bedrijf groter zijn dan het bedrag van de aankoop van de fotoafdruk.
Alle klachten over het gebruik van de website moeten binnen een maximumtermijn van drie maanden worden geformuleerd. Na deze termijn zijn ze nietig.

19. Intellectuele eigendom van de site

De site is de intellectuele eigendom van het bedrijf. De ontwikkelingen in de informatica zijn dan weer de intellectuele eigendom van het bedrijf Concept SD ltd. De documenten die op deze website worden gebruikt en voorgesteld (teksten, afbeeldingen, video, illustraties, tekeningen, ...) zijn alle beschermd door het auteursrecht.


Elke inbreuk op of ontkenning van een intellectueel eigendomsrecht of van elk recht met betrekking tot het materiaal dat Isopix toebehoort, kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties, net als een veroordeling tot compensatie voor de veroorzaakte schade.

20. Privacybeleid

In het kader van het gebruik van onze website is het mogelijk dat u het bedrijf persoonlijke gegevens verstrekt zoals uw adresgegevens, uw kredietkaart of gegevens met betrekking tot andere betalingssystemen. Wij respecteren uw recht op privacy en engageren ons tot de elementen die worden beschreven in het onderhavige privacybeleid.

Door het gebruik van onze website aanvaardt u dat het bedrijf uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, bedrijf, taal, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer en gegevens over uw kredietkaart) verzamelt, registreert en eventueel doorgeeft in het kader van zijn activiteiten.
Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt in het kader van de activiteiten van het bedrijf: de verkoop van kunstfoto's en databank van afbeeldingen.
Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan noch verkocht worden aan derden in het kader van de activiteiten van deze derden.

U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren.

Het bedrijf zal een cookie op uw computer plaatsen. Deze cookie heeft uitsluitend betrekking op uw activiteiten op onze website. Hij heeft in geen geval een invloed op de werking van uw computer. U kunt deze cookie op elk ogenblik van uw computer verwijderen. De gegevens met betrekking tot uw cookie zullen niet aan derden worden overgemaakt.


Als u de cookie van uw computer wist, heeft u geen toegang meer tot bepaalde functies op onze website, zoals de toegang tot uw weergavevoorkeuren of de historiek van uw zoekopdrachten.

Als u denkt dat wij in het kader van het onderhavige privacybeleid onze verplichtingen verzaken, of als u uw gegevens wilt bijwerken, dan stuurt u ons een e-mail naar [email protected].

21. Gebruik van ons merk

Isopix is beschermde merk. Het gebruik ervan, en dat van zijn of hun logo's, is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van een beheerder van het bedrijf.

22. Verantwoordelijkheid voor de hypertextkoppelingen

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hypertextkoppelingen die werden geplaatst in het kader van deze website en die verwijzen naar andere middelen op het internet.

23. Geschillen

Elke klacht dient, opdat er rekening zou mee worden gehouden, per aangetekend schrijven verstuurd te worden naar de vennootschap, binnen de acht dagen van de verzendingsnota, indien de vennootschap er één heeft opgemaakt en zoniet binnen de acht dagen na de datum van de facturatie.

Ingeval van geschil, zullen alleen de Rechtbanken van Brussel en desgevallend de Vrederechter van de verschillende kantons van Brussel bevoegd zijn.

© Isopix +32 2 790 55 90   [email protected]   Avenue Herrmann-Debroux, 54 - 1160 Bruxelles - Belgique